Les Bandalhes

Tiago Faria - Clarinet
José Lopes - Clarinet
Hugo Tavares - Sax Tenor
Vítor Apolo - Acordeão
Hugo Abreu - Trumpet
Gonçalo Saraiva -Trombone
Pedro Saraiva - Eufónio
Tiago Santos - Sousaphone
Pedro Farinha - Bateria
Tiago Beato - Bateria

INSTAGRAM FEED

@original_bandalheira